Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

N

  • nailing (n) mức độ gia công đóng đinh, là khả năng đóng đinh lên gỗ dễ hay khó
  • narrow sand belt (n) nhám vòng
  • NHLA - National Hardwood Lumber Association
  • net weight (n): trong lương tinh, trong lương không tính bao bì.
  • nonwoven disc (n): bánh nhám nỉ
  • nut (n) con ten 
  • NWFA - National Wood Association
  • Nest of table (n): cái ghế đôn