Sunday, March 1, 2015

TAY NẮM

Tay nắm là một bộ phận của cửa, hộc kéo... được làm băng kim loại, gỗ, nhựa...


tay nắm
Tay nắmBài viết liên quan
  1. Tay nắm tempo
  2. Bu lông tay nắm

No comments:

Post a Comment