Friday, February 27, 2015

TAY NẮM TRÒN

Tay nắm tròn là một loại hardware, được dùng để gắn cánh cửa gỗ.

tay nắm tròn
Tay nắm tròn


Bài viết liên quan
  1.  Hardware
  2. Cánh cửa gỗ

No comments:

Post a Comment