Thursday, January 29, 2015

TAY NẮM HỘT XOÀI

Tay nắm hột xoài là một loại hardware, được đúc bằng antimon.

tay nắm hột xoài
Tay nắm hột xoài

tay nắm hột xoài
Tay nắm hột xoài
Bài viết liên quan
  1. Tay nắm
  2. Tay nắm antimon