Thursday, March 27, 2014

BÙI NHÙI

         Bùi nhùi được dùng xứ lý vuổt,mài và đánh bóng bề mặt các loại sản phẩm kim loại và phi kim loại. Bủi nhùi dùng trong các ngành sau: mài mòn đánh bóng của ô tô, hàng không, máy móc, nhựa, giày, da, gỗ, sản phẩm ngũ kim và các loại sản phẩm điện tử cao cấp v.v.


bùi nhùi
Bùi nhùi

No comments:

Post a Comment