Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

TIÊU CHUẨN REACH

REACH là quy định của Liên minh châu Âu, được thông qua để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những rủi ro có thể được tạo ra bởi hóa chất, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành hóa chất EU. Nó cũng khuyến khích các phương pháp thay thế để đánh giá nguy cơ các chất nhằm giảm số lượng xét nghiệm trên động vật. Reach là cụm từ viết tắt cho Registration (Đăng ký), Evaluation (Đánh giá), Authorization (Cấp phép) cho hóa chất, Tên tiếng anh đầy đủ Registration, Evalutation, Authoriazation, and Restriction of Chemical.

Về nguyên tắc, REACH áp dụng cho tất cả các chất hóa học; không chỉ những người được sử dụng trong quy trình công nghiệp mà còn trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trong các sản phẩm làm sạch, sơn, cũng như trong các sản phẩm như quần áo, đồ nội thất và các thiết bị điện. Do đó, quy định này có tác động đến hầu hết các công ty trên toàn EU.

Thông tin về Quy chuẩn (EC) số

1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất (REACH)

Để cải thiện việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, Ủy ban châu Âu đã soạn thảo và ban hành Quy chuẩn (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất (Reach) – một hệ thống quản lý hóa chất mới thay thế cho 40 luật về hóa chất ở EU.
Luật này sẽ hài hòa tất cả các luật về hóa chất ở các quốc gia thành viên EU. Ngoài ra, Ai xơ len, Lichtenstein và Nauy là thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu đang có kế hoạch chuyển quy chuẩn này vào luật quốc gia.

Để cải thiện việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, Ủy ban châu Âu đã soạn thảo và ban hành Quy chuẩn (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất (Reach) – một hệ thống quản lý hóa chất mới thay thế cho 40 luật về hóa chất ở EU.

Luật này sẽ hài hòa tất cả các luật về hóa chất ở các quốc gia thành viên EU. Ngoài ra, Ai xơ len, Lichtenstein và Nauy là thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu đang có kế hoạch chuyển quy chuẩn này vào luật quốc gia.

1. Giới thiệu sơ qua về REACH

REACH là cụm từ viết tắt cho Registration (Đăng ký), Evaluation (Đánh giá), Authorization (Cấp phép) cho hóa chất. Luật này đặt trách nhiệm lớn lên ngành công nghiệp EU, bắt buộc ngành quản lý rủi ro từ hóa chất và cung cấp thông tin an toàn về các chất. Điều này có nghĩa rằng các nhà sản xuất, nhập khẩu và các hộ sử dụng cuối dòng ở EU sẽ được yêu cầu thu thập và cung cấp thông tin về các tính chất của chất và/hoặc chế phẩm mà họ dùng. REACH cũng cho phép thành lập Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA) đặt trụ sở Hensinhki (Phần Lan) – cơ quan sẽ quản lý việc đăng ký các chất thông qua cơ sở dữ liệu và cấp phép cho các chất. Cơ quan này cũng là nơi trợ giúp trả lời các câu hỏi, kể cả các câu hỏi từ các nước đang phát triển. REACH có hiệu lực từ 1/6/2007 và được thực hiện từ 1/6/2008.

2. Phạm vi

REACH sẽ bao trùm tất cả các chất (bản thân nó), các chất có trong chế phẩm hoặc có trong mặt hàng được buôn bán ở thị trường EU. Có một số chất không nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này do đã được quy định trong các luật khác như chất phóng xạ, các chất có sự giám sát của hải quan đang được lưu kho tạm thời, thực phẩm, dược phẩm, phế liệu v.v.

Chất trong phạm vi điều chỉnh của REACH được định nghĩa như sau:

* Chất (substance) là một phần tử hóa học và các hợp chất của nó;

* Chế phẩm (preparation) là sản phẩm thu được khi trộn lẫn hai hoặc nhiều chất lại với nhau, ví dụ mực in, thuốc nhuộm;

* Mặt hàng (articles) là “một vật thể gồm một hoặc nhiều chất hoặc chế phẩm mà trong quá trình sản xuất được mang lại một hình dạng, bề mặt hoặc thiết kế cụ thể, xác định chức năng sử dụng cuối của nó tới mức độ lớn hơn chức năng mà thành phần hóa chất của nó xác định”.

3. Các phần tử chủ chốt của REACH

3.1 Đăng ký ban đầu

Quá trình này bắt đầu từ 1/6 tới 1/12 năm 2008. Tất cả các chất, chất trong chế phẩm hoặc trong mặt hàng được sản xuất tại EU hoặc nhập khẩu vào EU cần được đăng ký ban đầu bởi các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu EU. Đăng ký ban đầu là để chuẩn bị cho đăng ký. Đăng ký ban đầu không mất phí và tất cả thông tin được thu thập vào cơ sở dữ liệu của ECHA.

Có thể các nhà nhập khẩu EU sẽ yêu cầu các nhà cung cấp của họ bên ngoài EU đăng ký ban đầu và sau đó là tự đăng ký các chất. Trong trường hợp này, nhà cung cấp phải tìm một đại diện duy nhất ở EU – là người sẽ đại diện cho nhà cung cấp và là bên có trách nhiệm cho REACH.

Đăng ký ban đầu rất quan trọng, do từ 1/12/2008 trở về sau, chỉ các chất đã được đăng ký ban đầu đúng mới được phép sản xuất hoặc nhập khẩu vào EU. Các chất không được đăng ký ban đầu phải qua quá trình đăng ký như là chất mới và là quá trình phức tạp hơn.

Đối với hộ sử dụng cuối dòng kể cả ở các nước đang phát triển, điều quan trọng phải đảm bảo các chất quan trọng được dùng đều được đăng ký ban đầu.

3.2 Đăng ký

Các nhà sản xuất và nhập khẩu đóng tại EU cần đăng ký mỗi chất mà họ sản xuất hoặc nhập khẩu với khối lượng từ 1 tấn trở lên/năm. Nếu họ không đăng ký chất có nghĩa là họ không được phép sản xuất hoặc nhập khẩu chất này. Để đăng ký chất với khối lượng từ 1 tấn trở lên, khi đăng ký cần trình hồ sơ kỹ thuật, còn đối với chất với khối lượng từ 10 tấn/năm trở lên, cần thêm báo cáo an toàn hóa chất. Các chất được sản xuất và nhập khẩu với số lượng lớn cần được đăng ký sớm. Điều này cũng áp dụng với các chất có mối quan ngại cao (các chất gây ung thư, các chất bền vững, tích lũy sinh học và độc với sinh sản (PBT), các chất rất bền vững, rất tích lũy sinh học (vPvB).

Để việc thực hiện REACH được thuận lợi, REACH đưa ra các mốc thời gian cho việc đăng ký các chất theo khối lượng sản xuất hoặc nhập khẩu như sau:

Đến 31/12/2010

* Đăng ký các chất với khối lượng từ 1.000 tấn/năm trở lên;

* Đăng ký các chất có mối quan ngại cao (SVHC):

- CMR (các chất gây ung thư, gây biến đổi di truyền và độc với sinh sản): từ 1 tấn/năm trở lên;

- PBT (các chất bền vững, tích lũy sinh học và độc với sinh sản): từ 1 tấn/năm trở lên;

- vPvB (các chất rất bền vững, rất tích lũy sinh học): giống như PBT.

* Đăng ký các chất rất độc với sinh vật thủy sinh (R50/R53): từ 100 tấn/năm trở lên.

Đến 01/6/2013

* Đăng ký các chất với khối lượng từ 100 tấn/năm trở lên;

Đến 01/6/2018

* Đăng ký các chất với khối lượng từ 1 tấn/năm trở lên/nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu.

Các chất với khối lượng < 1 tấn/năm: không cần đăng ký;

Các chất trong chế phẩm: đăng ký như trên;

Các chất mới được đưa ra thị trường từ ngày REACH có hiệu lực: đăng ký từ 1/6/2008 trở về sau.

Đăng ký các chất trong sản phẩm

REACH yêu cầu phải đăng ký chất trong sản phẩm trong các trường hợp sau:

* Chất giải phóng một cách có chủ định ra khỏi mặt hàng trong các điều kiện sử dụng thông thường hoặc các điều kiện sử dụng dự đoán trước được một cách hợp lý;
* Tổng lượng của chất có trong mặt hàng vượt quá 1 tấn/năm/nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu; và
* Chất chưa được đăng ký cho mục đích sử dụng ấy.

Ngoài ra, các chất có mối quan ngại cao có mặt trong mặt hàng cần được thông báo cho ECHA khi đáp ứng các yêu cầu sau:

* Chất có mặt trong mặt hàng với nồng độ trên 0,1% theo khối lượng;
* Chất có mặt trong mặt hàng với khối lượng từ 1 tấn/năm/nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu;
* Chất đã được đưa vào danh sách “ứng cử viên” để được cấp phép sử dụng; và
* Chất chưa được đăng ký cho mục đích sử dụng ấy.

Tuy nhiên, không cần thông báo nếu nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể loại trừ sự phơi nhiễm của con người hoặc môi trường với chất ấy trong các điều kiện sử dụng và thải bỏ thông thường hoặc các điều kiện sử dụng hoặc thải bỏ đã được dự đoán trước một cách hợp lý.

Việc thông báo các chất có mối quan ngại cao trong mặt hàng sẽ được thực hiện chậm nhất là 6 tháng sau khi chất ấy được đưa vào danh sách “ứng cử viên”, nhưng chỉ bắt đầu từ 1/6/2011.

3.3 Đánh giá

Sau khi đăng ký, ECHA có trách nhiệm xem xét và đánh giá hồ sơ đã được đệ trình. ECHA cùng với các quốc gia thành viên có quyền yêu cầu thêm dữ liệu nếu thấy chưa đủ hoặc thấy rằng hóa chất đưa ra rủi ro cho sức khỏe con người hoặc môi trường. Sau đó chất cần được cấp phép hoặc bị hạn chế.

3.4 Cấp phép

Quá trình cấp phép độc lập với quá trình đăng ký và đánh giá và áp dụng với các hóa chất mà ECHA xác định là chất có mối quan ngại cao và cấp phép theo mục đích sử dụng. Chú ý rằng cấp phép có thể áp dụng cho các chất với lượng dưới ngưỡng 1 tấn/năm đã được đặt ra cho quá trình đăng ký. Các công ty đệ đơn đề nghị được cấp phép cần chứng minh rằng rủi ro mà các chất này mang lại sẽ được kiểm soát tốt hoặc lợi ích kinh tế xã hội từ việc sử dụng các chất này lớn hơn rủi ro. Mục đích là để ngành thay thế các chất này bằng cách chất an toàn hơn nếu có thể.

Danh sách các chất có mối quan ngại cao sẽ được công bố, có thể vào 1/2009 hoặc chậm nhất là vào 6/2009, dựa trên danh sách “ứng cử viên” được lập nên sau khi ECHA đã nghiên cứu và xem xét hồ sơ đăng ký.

3.5 Hạn chế

Các hạn chế đang có hiệu lực trên toàn EU theo Directive 76/769/EEC về bán và sử dụng các chất và các chế phẩm nguy hiểm nhất định đã được chuyển toàn bộ vào phụ lục XVII của REACH. Các chất được liệt kê trong phụ lục XVII sẽ không được sản xuất, đưa ra thị trường hoặc sử dụng trừ khi chúng tuân thủ với các điều kiện hạn chế các chất đó.

3.6 Áp dụng REACH vào mặt hàng dệt may và da.

REACH áp dụng vào hai ngành này liên quan tới các chất trong mặt hàng, liệu các chất này có chủ định giải phóng ra hay không và liệu chúng có phải là các chất có mối quan ngại cao (SVHC) hay không.

3.6.1 Cách thức để phân biệt chất giải phóng một cách có chủ định và giải phóng ngẫu nhiên ra khỏi mặt hàng.

Theo quy tắc chung, giải phóng có chủ định liên quan tới chức năng hoặc chất lượng của mặt hàng. Việc giải phóng chất từ mặt hàng được xem là “có chủ định” khi việc giải phóng cần cho mục đích sử dụng cuối hoặc “gia tăng giá trị” cho mặt hàng.

Ví dụ:

1. Áo sơ mi nam 100% nhuộm màu nâu, có xử lý hoàn tất chống nhàu.

Các hóa chất được xem xét trong mặt hàng này là thuốc nhuộm được dùng để nhuộm màu và chất nhựa xử lý hoàn tất tạo liên kết ngang được dùng để xử lý hoàn tất chống nhàu.

Mặc dầu một ít thuốc nhuộm có thể bị mất đi khi giặt quần áo, nhưng hướng dẫn của ECHA về các chất trong mặt hàng xem đây là giải phóng không có chủ định, do vậy hóa chất trong thuốc nhuộm được dùng cho sản phẩm này không cần phải đăng ký.

Chất xử lý hoàn tất chống nhàu không giải phóng ra một cách có chủ định, nên hóa chất trong chất này cũng không cần phải đăng ký.

2. Áo jacket da màu đen, đính nhãn “Chỉ giặt khô”

Khi giặt khô, thuốc nhuộm mất đi được xem là giải phóng không chủ định vì vậy không cần đăng ký thuốc nhuộm này.

3. Khăn trải giường và áo gối được tẩm hương thơm

Trong trường hợp này, chất tạo hương thơm được giải phóng ra có chủ định. Do vậy cần:

* Xác định các hóa chất để sản xuất ra chất tạo hương thơm;
* Tính tổng lượng các hóa chất này trong sản phẩm;
* Tính xem liệu các hóa chất này được dùng với lượng từ 1 tấn/năm trở lên, dựa trên số lượng sản phẩm;

Nếu sử dụng chưa đến 1 tấn hóa chất/năm: không cần đăng ký;

Nếu sử dụng trên 1 tấn hóa chất/năm, cần đăng ký hóa chất cho mục đích sử dụng ấy.

4. Jean nhuộm indigo hoặc Jean nhuộm pigment

Denim được nhuộm truyền thống bằng thuốc nhuộm indigo và thuốc nhuộm pigment thôi màu khi giặt. Có thể lập luận rằng sự giải phóng chất màu này là không có chủ định, giống như là với các loại vải nhuộm khác. Tuy nhiên, các sản phẩm này thường được bán dưới dạng “thiết kế bạc màu” hay nói cách khác, việc bạc màu được sử dụng cho mục đích marketing. Trong trường hợp này, kết luận việc thuốc nhuộm bạc màu là sự giải phóng có chủ định là hợp lý. Do vậy cần đăng ký thuộc nhuộm hoặc pigment.

3.6.2 Chất có mối quan ngại cao (SVHC)

Các nhà nhập khẩu cần thông tin liệu mặt hàng có chứa chất có mối quan ngại cao:

* Định tính: có hoặc không;
* Định lượng: nồng độ chất trên 0,1% theo khối lượng hoặc dưới 0,1%.

Hiện nay, trên trang web của ECHA đã công bố danh sách đề xuất 16 chất có mối quan ngại cao.

Danh sách các chất có mối quan ngại cao sẽ rất dài, vì vậy việc thử nghiệm để phát hiện các chất này trong mặt hàng là không thực tế. Trong trường hợp này, chúng tôi đề xuất cần thiết lập danh sách các chất bị hạn chế (Restricted substance list - RSL) có thể tìm thấy trong mặt hàng và dùng danh sách này để quản lý các nhà cung cấp.

Để thiết lập danh sách các chất bị hạn chế, cần đưa vào danh sách các chất đã bị hạn chế hoặc cấm sử dụng trong ngành dệt may và da theo các thông tư (Directive) của EU hoặc các luật quốc gia của từng quốc gia thành viên EU như thuốc nhuộm Azo, Nikel, Cadimi v.v Cũng có thể đưa vào danh sách các hóa chất khác có hại cho sức khỏe hoặc môi trường. Các chất có mặt trong các phụ kiện kim loại hoặc nhựa của sản phẩm dệt may như khóa kéo, cúc hoặc phụ kiện trang trí cũng phải được đưa vào danh sách chất bị hạn chế.

Thực tế là tất cả các hóa chất trong danh sách các chất bị hạn chế chỉ được phép có mặt trên mặt hàng với nồng độ dưới 0,1% theo khối lượng (1000 ppm), điều này tuân thủ với giới hạn của các chất có mối quan ngại trong đề ra trong REACH.

Có thể tham khảo danh sách các chất bị hạn chế từ trang web sau:http://www.apparelandfootwear.org/. hoặc http://www.afirm-group.com/.

3.6.3 Thông tin về các chất có mối quan ngại cao trong mặt hàng

Ngay khi danh sách “ứng cử viên” cho các chất có mối quan ngại cao được công bố (phụ lục XIV của REACH), các nhà cung cấp mặt hàng có chứa chất có mối quan ngại cao với nồng độ trên 0,1% theo khối lượng, khi có yêu cầu, phải cung cấp cho khách hàng/người tiêu dùng, trong vòng 45 ngày và miễn phí, đủ thông tin để cho phép sử dụng mặt hàng một cách an toàn, tối thiểu là tên của chất.

Ví dụ, một món hàng may mặc được cung cấp với rủi ro gây bệnh về da nếu tiếp xúc với da, cần cung cấp thông tin sau: “Có chứa chất Y (rất) nguy hiểm tới sức khỏe. Không mặc tiếp xúc trực tiếp với da”.

3.7 Các nhà sản xuất dệt may xuất khẩu cần làm gì để tuân thủ REACH

* Quản lý chất trong nguyên vật liệu dùng cho sản xuất

- Chất nào (kể cả trong nguyên liệu ban đầu và nguyên liệu bổ sung) được dùng vào sản xuất, và chất nào có thể có mặt trong sản phẩm thành phẩm;

- Đặc tính của các chất;

- Các chất đều đã được đăng ký với ECHA;

- Không có các chất có mối quan ngại cao hoặc chỉ với lượng sao cho dư lượng trên mặt hàng thành phẩm dưới giới hạn 0,1% theo khối lượng;
TIÊU CHUẨN REACH

- Có thể cung cấp dữ liệu nguy hại và thông tin sử dụng an toàn về các hóa chất mà công ty sử dụng cho các nhà nhập khẩu EU khi họ yêu cầu.

* Thực hiện quản lý chuỗi cung cấp

- Đối với các nhà cung cấp hóa chất:

+ Đề ra các yêu cầu về hóa chất và các nhà cung cấp phải cam kết đáp ứng

+ Nhà cung cấp hóa chất phải cung cấp cho khách hàng phiếu an toàn dữ liệu vật liệu theo mẫu tuân thủ với REACH;

- Đối với nhà cung cấp nguyên liệu (vải, chỉ, phụ kiện v.v.)

+ Cần phải cung cấp thông tin các chất còn lại trên nguyên liệu và chất nào có thể giải phóng ra;

+ Không chứa các chất có mối quan ngại cao hoặc nồng độ các chất này dưới giới hạn 0,1% theo khối lượng.

Ngoài ra Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Cục Xúc tiến thương mại, VCCI để được hướng dẫn thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét