Friday, January 19, 2018

Vít Phong

Vít phong hay còn gọi là vít gỗ răng xoắn.
Lag screw

Vít Phong
Vít Phong

CAC bài viết khác
  • Vít
  • Vít lục giác
  • Vít hai đầu răng
  • Vít ren thưa

No comments:

Post a Comment