Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Vít Phong

Vít phong hay còn gọi là vít gỗ răng xoắn.
Lag screw

Vít Phong
Vít Phong

CAC bài viết khác
  • Vít
  • Vít lục giác
  • Vít hai đầu răng
  • Vít ren thưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét