Saturday, June 3, 2017

Sò không vành M8x13

Sò không vành M8x13
Insert nut M8x13

Sò không vành M8x13
Sò không vành M8x13
Các loại ốc cấy và sò sắt khác
  1. Tán cấy
  2. Ốc cấy không vành M6x13
  3. Ốc cấy có vành M6x20 
  4. Sò sắt
  5. Sò không vành M6x12
  6. Sò không vành M6x15
  7. Sò không vành M8x20 
  8. Sò không vành M10x30