Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Ốc liên kết DH01

Ốc liên kết DH01 - 6x40mm, trọng lượng 8,4g/con ~ 120 con/kg.
Conneting bolt 4x40mm, white zince plate

Ốc liên kết DH01
Ốc liên kết DH01Các loại ốc liên kết khác
  1. Ốc liên kết
  2. Ốc liên kết DH02