Friday, June 23, 2017

Đầu khoan 3 trục ( Cong ) Long Ger

Đầu khoan 3 trục ( Cong)  Long Ger
2-Spindle ( Circular ) Boring Head

Cái bài viết liên quan
  1. Mũi khoan gỗ
  2. Mũi đục gỗ
  3. Đầu khoan 2 trục Long Ger
  4. Đầu khoan 3 trục ( Thẳng ) Long Ger