Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Túi Zipper 60x80mm

         Túi Zipper 60x80mm chuyên dúng đóng gói ngũ kim hoặc hardware ngành gỗ. Trong việc sản xuất hàng nội thất lắp ráp thì các túi zipper đựng các bu lông, vít, khóa lục giác, cơ lê... đi kem theo sản phẩm chính.
Plastic zipper bag 60x80mm

Túi Zipper 60x80mm
Túi Zipper 60x80mm

Túi Zipper 60x80mm
Túi Zipper 60x80mm


Bài viết liên quan
  1. Vật tư đóng gói
  2. Túi Zipper
  3. Túi nylon
  4. Túi pe foam
  5. Túi xốp hơi