Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Ốc liên kết DH02

Ốc liên kết DH02 - 6x40mm, trọng lượng 13,3g/con ~ 75 con/kg.
Conneting bolt 6x40mm, yellow zince plated

Ốc liên kết DH02
Ốc liên kết DH02
Ốc liên kết DH02
Ốc liên kết DH02

Các loại ốc liên kết khác
  1. Ốc liên kết
  2. Ốc liên kết DH01