Tuesday, April 18, 2017

Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x20

Vít ren thưa vàng dù 4x20, trọng lượng 1.4g/con ~ 714 con/kg.

Wood screw 4x20 -  mushroom head, yellow zinc plated.

Vít ren thưa vàng dù 4x20
Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x20