Sunday, April 30, 2017

Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x12

Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x12, trọng lượng 0.6g/con