Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Màng pe 2,8kg, lõi giấy 0,2kg

     Màng pe lõi 2,8kg, lõi giấy 0,2kg. qui các đóng gói 6 cuộn/thùng.

Pe Stretch Film - 2,8kg x 0,2kg

Pe Stretch Film
Pe Stretch Film


Màng pe 2,8kg, lõi giấy 0,2kg
Màng pe 2,8kg, lõi giấy 0,2kg



Các loại vật tư ngành gỗ khác liên quan