Sunday, April 16, 2017

Bulong lục giác chìm 6x70

Bulong lục giác chìm 6x70, trọng lượng 14g/con ~ 71g/con.

Internal hexagon head bolt M6x70, yellow zinc plated.

Bulong lục giác chìm 6x70
Bulong lục giác chìm 6x70
Các loại bu lông ngành gỗ khác