Sunday, March 26, 2017

Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20

Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20, trọng lượng 0,6g/con ~ 1.667 con/kg.

Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20
Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20

Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20
Vít ren nhuyễn vàng bằng 3x20


Các loại vít khác liên quan