Wednesday, March 22, 2017

Vít ren nhuyễn trắng bằng 5x70

Vít ren nhuyễn trắng bằng 5x70, trọng lượng 5.7g/con ~ 175 con/kg

Vít ren nhuyễn trắng bằng 5x60
Vít ren nhuyễn trắng bằng 5x70
Các loại vật tư ngành gỗ khác

No comments:

Post a Comment