Thursday, March 9, 2017

Song tròn 13x178mm

Song tròn 13x178mm, trọng lượng 12g/cây ~ 84 cây/kg

Song tròn 13x178mm
Song tròn 13x178mm