Monday, March 13, 2017

Ốc cấy có vành M6x20

Ốc cấy có vành M6x20, trọng lượng 2g/con ~ 500g/con.

Ốc cấy có vành M6x20
Ốc cấy có vành M6x20