Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Bulong lục giác chìm 6x15 màu đen

Bulong lục giác chìm M6x15 màu đen, trọng lượng 4.6g/con ~ 217 con/kg.

 Internal hexagon head bolt M6x15 zinc plated.


bản vẽ bu lông lục giác chìm 6x15
bản vẽ bu lông lục giác chìm 6x15


Bulong lục giác chìm 6x15 màu đen
Bulong lục giác chìm 6x15 màu đen


Các loại vật tư ngành gỗ khác