Tuesday, February 28, 2017

Vít lục giác 5x20

Vít lục giác 5x20, trọng lượng 4.3g/con ~ 232 con/kg.

Vít lục giác 5x20
Vít lục giác 5x20