Saturday, February 4, 2017

Bulong đầu dù 6x70

Bulong đầu dù 6x70, trọng lượng 13g/con ~ 77 con/kg

Bulong đầu dù 6x70
Bulong đầu dù 6x70
Vật tư ngành gỗ liên quan