Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

VẬT TƯ CHÀ NHÁM

         Vật tư chà nhám trong ngành gỗ báo gồm các vật liệu làm mài mòn, nhẵn bề mặt các sản phẩm gỗ. Vật tư chà nhám thông dụng như: vải nhám, giấy nhám, bùi nhùi....

VẬT TƯ CHÀ NHÁM
VẬT TƯ CHÀ NHÁM


Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Nhám thùng
  2. Nhám tờ