Monday, October 31, 2016

Tán Bông

Tán Bông M6
Tán Bông xi trắng

Tán Bông xi đen
Vật tư ngành gỗ liên quan