Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

LONG ĐỀN

         Long đền, washer, metal washer là loại ngũ kim dùng cùng với bu lông để tăng độ liên kết và đàn hồi các chi tiết bu lông với nhau.

LONG ĐỀN
LONG ĐỀN

LONG ĐỀN
LONG ĐỀN
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Ngũ kim và Hardware
  2. Bu lông
  3. Tán bông