Wednesday, November 4, 2015

PAS RÂU

Pas râu, knuckle nail plate, được làm bằng kim loại, dùng để kết nối các thanh gỗ lại với nhau.

Pas râu
Pas râu


Pas râu
Pas râu

No comments:

Post a Comment