Monday, October 5, 2015

VÍT ĐẦU LỤC GIÁC

Vít đầu lục giác, hex head wood screw

Vít đầu lục giác
Vít đầu lục giác nổi

Vít đầu lục giác
Vít đầu lục giác chìm
Bài viết liên quan

  1. Vít đầu bằng
  2. Vít đầu dù
  3. Vít

No comments:

Post a Comment