Tuesday, October 27, 2015

DĂM GỖ

Dăm gỗ, wood chip, là phế phẩm của sản xuất gỗ

Dăm gỗ
Dăm gỗ


No comments:

Post a Comment