Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

CHƯNG CHỈ COC

    Chứng chỉ CoC, chain of costudy, là tiêu chuẩn về chuỗi hành trình sản phẩm gỗ do hội đồng quản trị rừng thế giới ban hành lần đầu vào năm 1993.

 Chứng chỉ CoC
 Chứng chỉ CoC

 Chứng chỉ CoC
 Chứng chỉ CoC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét