Monday, September 14, 2015

NHÁM TOA CÁT 240

Nhám toa cát 240, abrasive paper, qui cach 9" x 11", là một loại nhám giấy, được trà vào gỗ đề làm bóng gỗ.

Nhám toa cát 240
Nhám toa cát 240

No comments:

Post a Comment