Sunday, July 26, 2015

TỈ LỆ HAO HỤT GỖ

          Tỉ lệ hao hụt gỗ là khối lượng gỗ đầu vào để tạo thành một khối gỗ đầu ra của dây chuyền sản xuất cụ thế. Tỉ lệ hao hụt gỗ phụ thuộc chính vào loại gỗ, chất lượng gỗ, công nghệ chế biến. 


Bài viết liên quan
  1. Số khôi gỗ phôi
  2. Số khối gỗ tinh

No comments:

Post a Comment