Sunday, May 24, 2015

TAY NẮM ANTIMON

Tay nắm antimon là loại hardware thông dụng được dùng cho tay nắm

Tay nắm antimol
Tay nắm antimol

  • Tay nắm sắt
  • tay nắm nhôm
  • tay nắm gỗ
  • Tay nắm nhựa

No comments:

Post a Comment