Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

LƯỠI CƯA RONG CẠNH

Lưỡi cưa rong cạnh hay còn gọi là lưỡi rip saw.

lưỡi cưa rong cạnh
lưỡi cưa rong cạnh

  1. Vật tư ngành gỗ
  2. Lưỡi cưa
  3. Máy cưa ripsaw