Wednesday, April 8, 2015

P


  1. Pith flecks (n): vết đốm trong ruột cây là các vết sọc trong ruốt cây không xắp xếp theo quy tắc và có màu khác lạ do côn trùng tấn công vào thân cây đang phát triển.


  • No comments:

    Post a Comment