Thursday, February 12, 2015

Vít gỗ răng thưa, bảy màu, đầu bằng 4 x 55mm

        Vít gỗ răng thưa, bảy màu, đầu bằng 4 x 55mm chuyên dùng đề kết nối các sản phẩm gỗ, được sử dụng cùng với keo sữa để tăng độ bền.

vít bắt gỗ
Vít bắt gỗ


Bài viết liên quan
  1. Súng bắt vít
  2. Keo sữa

No comments:

Post a Comment