Saturday, March 8, 2014

TĂNG ĐƠ

Tằng đơ - leveller foot - dùng trong ngành gỗ thường được dùng cho chân bàn hoặc ghế, có nhiều loại màu sắc và qui cách khách nhau.

Hình 1: Tăng đơ

Hình 2: Tăng đơ

Hình 3: Tăng đơ 6x30mm
Vật tư ngành gỗ liên quan