Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

PHÂN LOẠI VẬT TƯ NGÀNH GỖ THEO QUI TRÌNH SẢN XUẤT

PHÂN LOẠI VẬT TƯ NGÀNH GỖ THEO QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ

Dựa vào qui trình sản xuất và công nghệ, vật tư ngành gỗ chia làm các thành phần chính như sau:

- Vật tư cho khai thác lô: lưởi cưa,
- Vật tư cho cưa xẻ: lưỡi cưa lọng, cưa mâm, lưỡi cưa CD,
- Vật tư cho chế biến hàng trắng:
- Vật tư cho chế biến hàng sơn và đóng gói:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét