Top Bar V4

Search Bar v2

J


  1. jigsaw   /dgs/  n. a handheld tool with a thin, narrow blade, used to cut curves: He cut a toy out of wood with a jigsaw. máy cưa lọng cầm tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét